Algemene voorwaarden                                                                                       Laatste update:               26-6-2020

Bij Foodie stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar opdrachtgevers tevreden te stellen, onder meer door de gemaakte afspraken na te komen en een constante en hoge kwaliteit van diensten en producten te leveren. Bij Foodie is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Den Haag onder nummer 65769929. Op al onze prijsnoteringen, offertes en leveranties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Wijziging aantal personen

Het door u opgegeven aantal personen kunt u tot 5 dagen voor aanvang van de betreffende partij kosteloos wijzigen, indien dit niet meer dan 20% van het oorspronkelijke aantal is. Indien binnen 5 dagen het aantal personen gewijzigd wordt zullen het volledig aantal geoffreerde personen gefactureerd worden. Dit geldt niet indien schriftelijk anders is afgesproken.

Offerte

Een offerte van Bij Foodie is vrijblijvend en 7 dagen geldig, tenzij Bij Foodie anders aangeeft.

Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Bij Foodie en andere opdrachtgevers, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel van Bij Foodie onmogelijk wordt. Bij Foodie is dan niet schadeplichtig.

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij Bij Foodie onmiddellijk schriftelijk de overeenkomst betwist.

Als Bij Foodie Opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.

Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Bij Foodie maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Bij Foodie die alsnog schriftelijk bevestigt.

Bij Foodie bepaalt de wijze van uitvoering van de overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

Aanbetaling

Bij een bevestiging ontvangt u een aanbetaling van +/- 60% van de hoofdsom welke 5 werkdagen voor uitvoering van de opdracht dient bijgeschreven te zijn op rekening nummer NL85RABO0311368719 met als betalingskenmerk het factuurnummer.

Betalingen

Betaling geschied op rekeningnummer NL85RABO0311368719 met als betalingskenmerk het factuurnummer. Het restbedrag ontvangen wij binnen 8 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL85RABO0311368719 met als betalingskenmerk het factuurnummer. Instanties/ instellingen welke door een betalingsprotocol hier niet aan kunnen voldoen verzoeken wij dit vooraf aan te geven. Indien opdrachtgever niet aan voorgenoemde betaaltermijn voldoet, en vooraf niet heeft gemeld hier niet aan te kunnen voldoen, zal de wettelijke handelsrente als bedoeld in de artikelen 6:119a en 6:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek over deze factureren verschuldigd zijn.

Incasso

Indien Bij Foodie het nodig acht incasso maatregelingen te treffen, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 Annulering

In geval van annulering van de opdracht binnen 5 werkdagen voor de afgesproken datum wordt 15% van het begrote bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 werkdagen, 3 werkdagen, 2 werkdagen of 1 werkdag wordt respectievelijk 30%, 50%, 75% en 100% in rekening gebracht.

Vermissing/ manco

Als gehuurde of ter beschikking gestelde goederen vermist of beschadigd zijn, worden deze op basis van de eindfactuur in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid/overmacht

Bij Foodie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever.

Bij Foodie is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit foutieve inlichtingen van Opdrachtgever omtrent aantallen gasten en andere relevante omstandigheden voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.

Bij Foodie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van opzet of grove nalatigheid van Bij Foodie.

Bij Foodie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.

Opdrachtgever zal schade bij gelegenheid van de uitvoering van de opdracht verhalen op zijn eigen verzekering en vrijwaart Bij Foodie voor aanspraken tot schadevergoeding van derden. 

Elke aansprakelijkheid van Bij Foodie is beperkt tot de netto factuurprijs van het onderdeel, waaruit de schade is voortgekomen, althans het bedrag dat de verzekering van Bij Foodie vergoedt.

Bij Foodie is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de overeenkomst kan voldoen. Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de Opdracht onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.

Voedselveiligheid:

U bent als gebruiker van de gepresenteerde ongekoelde bederfelijke gerechten (bijvoorbeeld sauzen en salades) zelf verantwoordelijk dat deze binnen twee uur na presentatie worden geconsumeerd.

Bij het consumeren van de ongekoelde gerechten na het verstrijken van deze twee uur, kan Bij Foodie de kwaliteit van de gerechten niet garanderen en is dus op eigen risico.